A A+ A++

Prawo spółek:

Kompleksowe usługi prawne dla firm. Już od momentu wybierania formy działalności i opodatkowania.

Rejestracja spółek

Zajmujemy się rejestracją spółek, zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które rekomendujemy naszym klientom.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o. o. pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko biznesowe. W przypadku niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem, inaczej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności również zarząd, jeżeli w odpowiednim terminie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Wobec tego niepowodzenie biznesowe nie skutkuje zagrożeniem dla majątku wspólników.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. może być nawet tańsze niż jednoosobowa działalność gospodarcza, jednakże należy mieć na uwadze, że wyższe są koszty rozpoczęcia działalności w takiej formie niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym wspólnicy zobowiązani się do wniesienia wkładów w łącznej wysokości nie niższej niż 5000 zł. Wspólnicy będą zobowiązani także do pokrycia kosztów notariusza (umowa, wypisy aktu notarialnego, poświadczenie podpisów członków zarządu) oraz wpisu w KRS i ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym . Koszt działalności spółki z o.o. może być nawet niższy niż prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, gdy skończy się obniżka w zakresie składek na ZUS. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie są zobowiązani do płaceni składek ZUS, jeśli nie występuje sytuacja, w której jedyny wspólnik jest zarazem członkiem zarządu. Również nie mają obowiązku zapłaty składek członkowie zarządu, jeżeli pozostają tylko w stosunku korporacyjnym ze spółką, a nie np. na podstawie umowy o pracę.

Etapy zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Podpisanie umowy spółki - umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. W umowie musi zostać określona m.in. nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, wysokość wkładów wnoszonych przez wspólników, itp. Umowa powinna być tak skonstruowana, żeby w łatwy sposób zapewniać finansowanie spółki (np. poprzez podwyższenia kapitału zakładowego lub dopłaty) oraz sprawne jej działanie, a także zapobiegać sytuacjom, w którym powstawałby paraliż decyzyjny.

2. Wybór członków organów spółki - niewątpliwie spółka musi posiadać zarząd, który może składać się z wielu osób, jak również może być jednoosobowy. Wybór zarządu może zostać dokonany już przy podpisaniu umowy spółki, w takiej sytuacji polecamy naszym klientom, żeby w akcie notarialnym wyraźnie wskazano, że uchwała o wyborze członków zarządu podejmowana jest poza umową spółki. Należy także odebrać poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu, które są składane do wniosku o wpis do KRS. Spółka może posiadać także radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną. W pewnych przypadkach spółka musi obowiązkowo posiadać jeden z wymienionych wyżej organów nadzoru.

3. Wpłaty na poczet kapitału zakładowego - wspólnicy zobowiązani są do wniesienia w całości swoich wkładów przed złożeniem wniosku o wpis do KRS. W przypadku wkładów pieniężnych wkłady mogą zostać wniesione na rachunek spółki w organizacji lub do kasy.

4. Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu - Spółka musi prowadzić działalność pod określonym adresem, w związku z tym konieczne jest uzyskanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność. Najczęściej zawierana jest umowa najmu lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu) należy dołączyć do wniosku do KRS.

5. Złożenie wniosku o wpis do KRS – wniosek o wpis do KRS musi zostać złożony na urzędowym formularzu. Z dniem 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana w tym zakresie. NIP i REGON zostaną nadane automatycznie. Na podstawie wpisu do KRS dane zostaną przesłane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i Rejestru Regon, a za pośrednictwem tego podmiotu trafią do rejestru płatników składek prowadzonego przez ZUS. Przedsiębiorca zobowiązany będzie także do złożenia formularzu NIP - 8 do właściwego Urzędu Skarbowego. Przy wniosku o wpis do KRS konieczne jest także załączenie oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na poczet kapitału zakładowego, umowy spółki w dwóch egzemplarzach, dokumentu o powołaniu członków organów spółki, listy wspólników podpisanej przez wszystkich członków zarządu, wzorów podpisów członków zarządu, oświadczenia zawierającego nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, dokumentu wskazującego na tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu), dowodu uiszczenia opłaty sądowej i za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku spółek jednoosobowych oświadczenia obejmującego nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka zarządu.

Pracowaliśmy dla: