A A+ A++

Obszary działalności kancelarii adwokackiej:

Profesjonalizm i wysoką jakość usług osięgnęliśmy dzięki specjalizacji w konkretnych dziedzinach prawa.

Prawo cywilne

windykacja roszczeń, reprezentacja klientów przed sądami, prowadzenie negocjacji, ochrona dóbr osobistych, w tym także przedsiębiorców, odszkodowania, spadki, rozwody, przygotowywanie umów i ich opiniowanie.

Prawo gospodarcze

wybór optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie spółek oraz rejestracja spółek, wybór optymalnej formy opodatkowania, obsługa bieżących spraw korporacyjnych. Nasi prawnicy sporządzają projekty umów spółek, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniając specyfikę jego działalności, a także cechy wspólników i ich wzajemne relacje. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz składamy w imieniu zarządu wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Doradzamy na bieżąco zarządom spółek, przeprowadzamy Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, jak również występujemy na nich jako pełnomocnicy wspólników.

Prawo karne

obrony w sprawach karnych, reprezentacja klientów działających jako oskarżyciele posiłkowi i prywatni, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, karnoprawna ochrona dóbr osobistych i renomy, sprawy odpowiedzialności karnej członków organów osób prawnych, kompleksowa obrona w sprawach karnoskarbowych.

Prawo pracy

przygotowywanie a także opiniowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich, umów o pracę tymczasową, umów o zakazie konkurencji, doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, zwolnienia grupowe (przygotowywanie całej procedury zwolnień grupowych) i indywidualne doradztwo przy zwolnieniach pracowników wyższej kadry menedżerskiej, reprezentowanie pracowników i pracodawców w pracowniczych sporach sądowych i pozasądowych, prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach pracowniczych, restrukturyzacja zatrudnienia, w tym przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników, sporządzanie wewnętrznych przepisów prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, polityki antymobbingowej, zasad dotyczących monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie, mobbing, ochrona pracowniczych dóbr osobistych, dyskryminacja w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych (członkowie zarządu, zleceniobiorcy), w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dane osobowe w zatrudnieniu i ich ochrona, prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy, obsługa rad pracowników, obsługa związków zawodowych w ich relacjach z pracodawcami, reprezentowanie klientów w toku negocjacji z organizacjami związków, a także w prowadzeniu sporów zbiorowych i konsultacji, udział w negocjacjach nad pakietami socjalnymi, układami zbiorowymi pracy, regulaminami – w imieniu pracodawcy lub związków zawodowych.

Prawo medyczne

obrony w sprawach lekarskich w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz przed sądami dyscyplinarnymi, ochrona dóbr osobistych lekarza, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentacja lekarzy w sprawach cywilnych, lekarskie prawo pracy

Prawo farmaceutyczne

reprezentacja w sprawach refundacyjnych i cenowych, reklama leków i produktów leczniczych, spory sądowe, postępowania przed organami administracji, negocjowanie i przygotowywanie umów.

Prawo mediów i autorskie

doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w dziedzinie prawa mediów, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa reklamy, regulacji dotyczących funkcjonowania nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu. Doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę. Doradztwo w sprawach z zakresu organizacji prawnej działalności nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym koncesjonowania takiej działalności. Przygotowywanie projektów umów dystrybucji programów, a także innych skomplikowanych instrumentów prawnych mających zastosowanie w sektorze radiowo-telewizyjnym. Pomoc prawna w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów na wynalazki, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Doradztwo z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, prowadzenie postępowań sądowych - cywilnych i karnych - wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych oraz praw pokrewnych.

Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in. w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych. Pomoc prawna w zakresie oceny planowanych działań przedsiębiorcy (np. akcji reklamowych) pod kątem przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo podatkowe

wybór formy opodatkowania, bieżące doradztwo podatkowe, reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej, w tym reprezentacja klienta w zakresie kontroli podatkowej, postępowań kontrolnych, kontroli skarbowej przed UKS, doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o opłatach i podatkach lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości, doradztwo w zakresie podatku akcyzowego, w szczególności dotyczące firm paliwowych, szkolenia z zakresu zmian prawa podatkowego, doradztwo w zakresie tzw. ulgi na złe długi.

Dotacje Unijne

Zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na wszystkich etapach projektu - od optymalnego doboru właściwego źródła finansowania, wyszukania dostępnego konkursu, planowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, zarządzania projektem po rozliczenie projektu, a także pomoc w spełnieniu kryteriów wymaganych przy aplikowaniu o środki z Funduszy Europejskich.

Pracowaliśmy dla: