A A+ A++

Obsługa prawna firm

Optymalne rozwiązania prawne dla firm i instytucji, zapewniające bezpieczeństwo i gwarantujące pewność działania. Zajmujemy się obsługą spółek w Warszawie i na terenie całego kraju, a prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszej działalności.

I. Odwołanie członka zarządu

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu odwoływany jest uchwałą wspólników. W celu jego odwołania należy zwołać formalnie zgromadzenie wspólników lub podjąć uchwałę bez jego zwoływania, kiedy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani też co do poszczególnych spraw wniesionych do porządku obrad. Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu, należy zgłosić tą okoliczność do KRS. W tym celu wypełnia się odpowiednie formularze, do których załącza się protokół zawierający uchwałę o odwołaniu członka zarządu. Zgłoszenie do KRS powinno zostać dokonane jak najszybciej, gdyż odwołany członek zarządu mógłby zawrzeć niekorzystną dla spółki umowę, powołując się na zapisy zawarte w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W praktyce, gdy zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 k.s.h, możliwa jest nawet sytuacja, że członek zarządu został odwołany bez jego wiedzy, a nawet bez wiedzy całego zarządu.

II. Przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

W ramach świadczonych przez nas usług przeprowadzamy zwyczajne zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również reprezentujemy na nich wspólników jako pełnomocnicy. Składamy także wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego z protokołem zgromadzenia wspólników i zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki.

III. Zbycie udziałów przez wspólnika

Zbycie przez wspólników wszystkich lub części jego udziałów nie wymaga co do zasady zgody spółki ani pozostałych wspólników, jednakże w umowie spółki mogą być zawarte inne postanowienia w tej materii.

Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. O zbyciu udziałów należy powiadomić spółkę i dostarczyć dowód dokonania czynności. Spółka następnie składa wniosek do KRS o wpisanie nowego wspólnika, jeżeli posiada nie mniej niż 10 % udziałów. Wniosek składany jest na urzędowym formularzu, część sądów rejestrowych wymaga załączenia umowy zbycia udziałów do wniosku o wpis.

Należy także pamiętać o tym, żeby uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć stosowną deklarację podatkową do urzędu skarbowego.

IV. Umowy zawierane przez spółkę z członkiem zarządu

W przypadku umów zawieranych przez spółkę z członkiem zarządu nie może być ona reprezentowana przez zarząd. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 210 § 1 k.s.h., w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Powyższe uregulowanie najczęściej ma zastosowanie w przypadku zawierania przez spółkę z członkiem zarządu tzw. kontraktu menedżerskiego lub umowy najmu lokalu.

V. Zmiana umowy spółki

Zmiana umowy spółki wymaga uchwała zgromadzenia wspólników. Protokół zgromadzenia zawierający uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki, dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Zmiana umowy następuje z chwilą wpisu do KRS, wniosek w tej materii powinien być złożony na urzędowym formularzu, a do niego należy załączyć wypis aktu notarialnego. Zmiana dla swej ważności wymaga co najmniej większości 2/3 głosów.

Najczęściej wspólnicy zmieniają umowy spółki w zakresie sposobu jej reprezentacji, podwyższenia kapitału zakładowego lub przedmiotu działalności. W przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.

Pracowaliśmy dla: