A A+ A++

Zakup samochodu na spółkę

  • Autor: KPLM Adwokaci
  • Data publikacji: 2018-06-17 16:52:45
  • Kategoria: działalność gospodarcza spółek

Przychodzi taki moment, gdy nasza spółka rozwinęła się na tyle dobrze, że przydałby się w niej samochód, który może służyć do przejazdów prezesa do Klientów, jak również dla pracowników, zwłaszcza tych pełniących rolę przedstawiciela handlowego, lub dowożących do Klientów towary ewentualnie jakieś inne rzeczy.

Niewątpliwie, istotne znaczenie ma czy nabywamy samochód od firmy będącej płatnikiem czynnym podatku VAT, czy też od nievatowca lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeśli nabywamy samochód z Vatem, możemy go potem odliczyć (50% lub 100%), jednak przy sprzedaży samochodu VAT musi być przez naszą spółkę naliczony.

Najgorszą sytuacją jest ta, w której nabywamy samochód od nievatowcami, a nasza spółka jest Vatowcem. Nie mamy prawa do odliczenia Vatu, natomiast sprzedając samochodów musimy go naliczyć.

W przypadku używanych samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży nasza spółka może wystawić, w określonych sytuacjach fakturę VAT marża, gdzie VAT jest naliczany tylko od kwoty marży.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę kupując samochód? Jako prawnicy możemy oczywiście wskazać tylko na pewne aspekty prawne, gdyż nie czujemy się kompetentni do tego, żeby wypowiadać się na temat, jak zweryfikować stan techniczny samochodu czy sprawdzić prawdziwość jego przebiegu, aby uchronić przed zakupem auta z cofniętym licznikiem.

Na początek zweryfikujmy czy osoba sprzedająca samochód jest uprawniona to przeniesienia na spółkę jego własności. Oczywiście nie ma problemu, gdy sprzedaje go właściciel wpisany w dowodzie rejestracyjnym. Gdy zbywca samochodu nie był wpisany do dowodu, poprośmy oczywiście o dostarczenie umowy sprzedaży pojazdu, która została podpisana przez jego pierwotnego właściciela. Gdy samochód zbywa pełnomocnik poprośmy o to, żeby do umowy sprzedaży został dołączony dokument pełnomocnictwa, powinniśmy uważać na to czy pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę uprawnioną. Gdy jest ono formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym to nie ma z tym żadnego problemu.

Gdy nasza decyzja, co do nabycia samochodu była spowodowana przez określone informacje uzyskane od sprzedawcy, zadbajmy o to, że były one wpisane do umowy. Przykładowo zamieśćmy informację o przebiegu, o bezwypadkowości samochodu, garażowaniu, serwisowaniu w autoryzowanej stacji obsługi, o bezawaryjności i braku konieczności ponoszenia nakładów na pojazd, dacie wymiany oleju, terminie wymiany rozrządu.

Stanowczo protestujmy przeciwko zapisom w stylu: „Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń”. Należy także zwrócić uwagę, żeby nie nanosić podpisów na fakturę, na której nabito takie oświadczenie. Jeżeli nabywamy samochód używany to zdecydowanie wystarczy informacja, iż „Kupujący ma świadomość co wieku np. 4 lata i przebiegu np. 60 000 km i w związku z tym Strony dopuszczają, że jego stan techniczny odpowiada przebiegowi i wieku, z tym, że według oświadczeń sprzedawcy samochód jest bezwypadkowy, rozrząd został wymieniony przy przebiegu 50 000 km, był garażowany i serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi”.

Gdy samochód został sprowadzony z zagranicy powinniśmy zadbać o to, żeby sprzedawca dostarczył nam dowód uiszczenia podatków, w tym akcyzy i innych opłat celnych, opłaty recyklingowej itp. Bez względu na pochodzenie pojazdu, sprzedawca oprócz dowodu rejestracyjnego powinien wydać nam kartę pojazdu, dowód zawarcia umowy OC i potwierdzenie uiszczenia z tego tytułu opłaty.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy sprzedaży samochodu (w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak umowa kupna- sprzedaż jest tylko umowa sprzedaży).

Pamiętajmy o tym, że data na umowie sprzedaży decyduje o biegu terminu do jego rejestracji i ma wpływ na obowiązek ubezpieczeniowy. Nie nabywajmy samochodu z datą wsteczną, gdyż może się okazać, że w tym okresie nie posiadał on ubezpieczenia OC i spółka będzie zobowiązana zapłaty kary, a także mandatu z powodu zbyt później rejestracji. Poza tym, wstawienie nieprawdziwej daty do umowy, może skutkować odpowiedzialnością karną.


Umowa sprzedaży samochodu

Zawarta w Warszawie w dniu 17 czerwca 2018 r. pomiędzy:


1. Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą Sprzedaż Samochodów Jan Kowalski, zam. ul. Malowa 1233/3344, 00- 001 Warszawa NIP 12345566778, PESEL 89456677 zwanym dalej Sprzedawcą

a

2. ABCDE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konwaliowa 55677 lok. 6789a, 00-002 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000778889999, NIP 56789034567890456, REGON 456789023456789345678, Kapitał Zakładowy 5000 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Nowaka, zwana dalej Kupującym

Wszyscy łącznie zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną.

§ 1


Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód marki …………….. model ……………………………, kolor zielony, silnik 1.6 benzyna o mocy 101 KM, nr VIN ABF 234567890p3456789, nr rej ABAG 467567, rok produkcji 2014 (Samochód), a Kupujący ten Samochód kupuje za Cenę.

§ 2


Sprzedający oświadcza, że Samochód:

a) jest jego wyłączną własnością jako pierwszego właściciela,
b) nie jest przedmiotem zabezpieczenia, w tym zastawu, ani nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich,
c) ma oryginalny przebieg 50 000 km,
d) jest bezwypadkowy i bezkolizyjny,
e) był na bieżąco i przez cały okres eksploatacji garażowany,
f) był serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi,
g) został nabyty przez Sprzedawcę w polskim salonie w dniu 12 października 2014 r.,
h) ma sprawą klimatyzację, jest wyposażony w ABS, ASR, ESP, 6 poduszek powietrznych, światła do jazdy dziennej i obecny jego stan nie wymaga żadnego wkładu finansowego.

§ 3


1. Strony ustaliły cenę samochodu na kwotę 25 000 zł powiększoną o należny podatek VAT.
2. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, do 13 lipca 2018 r. na rachunek bankowy Sprzedawcy nr ……………………………………….
3. Strony ustaliły, że wydanie samochodu nastąpi w dniu 30 czerwca 2018 przy ul. Poziomkowej nr 45566 w Warszawie.

§ 4


Samochód zostanie wydany wraz z 2 kompletami kluczyków, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, polisą OC ważną do 20 lipca 2018 r., apteczką, gaśnicą, kompletem opon letnich oraz zimowych, kołem zapasowym, pełnym bakiem, instrukcją obsługi oraz dokumentacją potwierdzającą wykonane naprawy i prace serwisowe.

§ 5


Kupujący oświadcza, że ma świadomość, iż Samochód jest pojazdem używanym, jego części ulegały naturalnemu zużycie, jednakże jego stan techniczny powinien odpowiadać zapewnieniom Kupującego wymienionym w paragrafie 2.

§ 6


Koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy poniesie Kupujący.

§ 7


Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8


Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.

Pracowaliśmy dla: