A A+ A++

Jak napisać dobry pozew?

  • Autor: KPLM Adwokaci
  • Data publikacji: 2017-08-21 13:55:52
  • Kategoria: doradztwo gospodarcze

Procesy pomiędzy przedsiębiorcamiObsługa prawna firm nakłada obowiązek posiadania odpowiednich umiejętności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami. Czasami udaje się takie sytuacje konfliktowe rozwiązać na drodze rozmów ugodowych. Gdy to jest nie możliwe koniecznym staje się wystosowanie wezwania do zapłaty i przygotowanie się do zainicjowania postępowania przed odpowiednim sądem, co będzie wiązało się z napisaniem odpowiedniego pozwu. Celem niniejszego wpisu jest zasygnalizowanie najważniejszych aspektów pozwu.

1. Precyzyjnie określ żądanie.Prawidłowo napisany pozew powinien zawierać określenie tego, czego domagamy się od sądu może to być przykładowo: wniosek o rozwiązanie spółki przez sąd, o zasądzenie określonej kwoty, ustalenie istnienia określonego prawa lub stosunku prawnego. Pamiętajmy o tym, że sąd nie może wyjść ponad żądanie strony tzn., że gdy przykładowo nie wniesiemy o zasądzenie odsetek to ich sąd nie może przyznać z urzędu. Pozew przerywa bieg przedawnienia, ale tylko w zakresie roszczenia, które zostały nim objęte. Gdy mamy wierzytelność np. o 100 000 zł, a wniesiemy tylko o zapłatę 50 000 zł, to pozostała kwota nie będzie nam przyznana, a może dodatkowo ulec przedawnieniu.

2. Wskaż prawidłowe strony.Pisząc pozew zwróćmy uwagę na to, żeby pozwanym była osoba, która zawarła z nami umowę. Gdy firma przykładowo nazywa się Sklep ABC a prowadzi ją Jan Kowalski w formie jednoosobowej działalności gospodarczej to pozwanie Sklep ABC skończy się odrzuceniem pozwu. Jako pozwany powinien zostać wskazany Jan Kowalski. Również uważajmy, żeby jako przeciwnika procesowego nie wskazać przypadkiem pełnomocnika przedsiębiorcy lub jego pracownika, gdyż w takiej sytuacji nasze żądanie mogłoby okazać się niezasadne i skutkować oddaleniem powództwa oraz koniecznością zapłaty kosztów sądowych.

3. Określ wartość przedmiotu sporu.W sprawach majątkowych należy określić w pozwie wartość przedmiotu sporu. Gdy dochodzimy zapłaty to jest nią żądana kwota. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują szereg przypadków jak obliczać wartość przedmiotu sporu (WPS). Określenie WPS wpływa często na to czy sprawa może być później rozpoznawana przed Sądem Najwyższym oraz ma decyduje znaczenie dla tego, jaki sąd będzie właściwy w I instancji.

4. Wnieś prawidłową opłatę.Opłatę stanowi najczęściej 5% od wartości przedmiotu sporu. Przepisy określają jednakże poszczególne przypadku jak obliczyć wysokość tej opłaty. W przypadku, gdy opłaty nie wniósł profesjonalny pełnomocnik pozew podlega zwrotowi. Można w takiej sytuacji wnieść brakującą opłatę w ciągu 7 dni, inaczej pozew nie wywoła skutków prawnych, co może skutkować przedawnieniem dochodzonego roszczenia.

5. Przytocz okoliczności faktyczne.Każdy pozew powinien być w odpowiedni sposób uzasadniony poprzez wskazanie faktów, z których wywodzi się dochodzone roszczenie. Jako przykład można byłoby przedstawić typowe uzasadnienie w pozwie o zapłatę:

„Powód w dniu 14 czerwca 2017 r. zawarł z pozwanym umowę sprzedaży samochodu marki ABC nr rej XYZ, nr nadwozia 1111111, nr podwozia 2222222, na mocy której pozwany zobowiązany był do zapłaty kwoty 20 000 zł do dnia 22 sierpnia 2017 r. Powód wydał pozwanemu przedmiotowy samochód, będący w idealnym stanie technicznym, bez żadnych wad fizycznych i prawnych, a mimo powyższego nie otrzymał ceny. Wobec tego powód wystosował wezwanie do zapłaty, które pozwany odebrał, jednakże nie udzielił żadnej odpowiedzi”.

Oczywiście nie jest to pełne uzasadnienie faktyczne, lecz tylko bardzo mocno skrócony przykład.

6. Powołaj dowody.Wnosząc pozew powinniśmy udowodnić sądowi nasze żądnie i w tym celu wypisać w pozwie stosowne dowody oraz złożyć wnioski o ich przeprowadzenie, ze wskazanie okoliczności jakie mają zostać dzięki nim udowodnione. Dowodami mogą być zeznania świadków, dokumenty (np. umowa), wydruki wiadomości e-mail, opinie biegłych, nagrania rozmów telefonicznych itp. Ważne jest, aby powołać wszystkie dowody już w pozwie, gdyż ich późniejsze przedstawienie może skutkować pominięciem ich przez sąd.

7. Zadbaj o to, żeby wykazać okoliczności wymagające specjalnych wiadomości.Jeżeli sprawa ma taki charakter, że do jej rozstrzygnięcia konieczne jest ustalenie okoliczności, których nie może stwierdzić człowiek posiadający przeciętną wiedzę, musimy zawnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Dotyczy to przykładowo sytuacji, w której należy stwierdzić czy roboty budowlane zostały prawidłowo wykonane itp. Dobrą praktyką jest, aby przed wszczęciem procesu sporządzić prywatną opinię, korzystając przy tym z pomocy osoby, która jest autorytetem w danej dziedzinie. Taka opinia załączona do pozwu pozwala uzasadnić jego żądanie, a równocześnie stanowi ułatwienie dla biegłego powołanego przez sąd.

8. Dołącz niezbędne załączniki.Pozew składany do sądu powinien zawierać odpowiednie załączniki takie, jak: będące dowodami dokumenty, wydruki wiadomości e-mail, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, pełnomocnictwo, wezwanie do zapłaty, odpis dla strony przeciwnej itp.

9. Złóż pozew do właściwego sądu.Przygotowując pozew musimy skierować do właściwego sądu. Ogólną regułą jest zasada, że pozew składamy do sądu zgodnego z miejscem zamieszkania pozwanego, jeśli jest osobą fizyczną, lub siedziby, gdy jest spółką. Przepisy regulują także sytuacje, gdy pozew możemy złożyć także do innego sądu. Warto pamiętać, że w niektórych sprawach sądem I instancji jest sąd okręgowy, a nie rejonowy. Złożenie pozwu do niewłaściwego sądu będzie skutkować jego przekazaniem, a w konsekwencji wydłużeniem czasu rozpoznania sprawy.

10. Złóż wniosek o zabezpieczenie, gdy to jest konieczne.Samo wygranie sprawy nie zawsze będzie oznaczało, że otrzymamy należne nam pieniądze. Jeśli zainicjujemy postępowanie egzekucyjne może okazać się, że zostanie zakończone bezskutecznością egzekucji, gdyż dłużnik wyprowadził majątek. Aby uniknąć takich sytuacji, warto złożyć w pozwie wniosek o zabezpieczenie roszczenia np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do dłużnika. Wtedy po wygranej sprawie będzie możliwa egzekucja z tej nieruchomości bez względu na to czyją ona będzie własnością.

Pracowaliśmy dla: